Misja, cele i zadania

Misja Parlamentu Studenckiego

Reprezentuje, współdecyduje, nadzoruje, organizuje, integruje, współpracuje i informuje.

Parlament Studencki to organ Samorządu Uczelnianego, który już od 1998 roku z sukcesami zajmuje się reprezentacją interesów przeszło 15 000 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się zapleczem kulturalnym świata naukowego, co w praktyce oznacza czynne zaangażowanie w liczne wydarzenia o charakterze zarówno rozrywkowym, jak i naukowym. Wszystkie działania realizowane są z myślą o studentach UE, którzy wraz z grupą 25 reprezentantów tworzą Samorząd Studencki.

Jednym z ważniejszych zadań Parlamentu jest możliwość współdecydowania o sprawach związanych z procesem kształcenia studentów. W porozumieniu z Prorektorem ds. Edukacji przedstawiciele Samorządu mogą decydować o rozdziale środków funduszu pomocy materialnej oraz mają prawo do opiniowania projektów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu tj. organizacja, program i regulamin studiów. Parlament Studencki bierze także czynny udział w pracach organów Uczelni – Senat, Rady Wydziału, Komisje Senackie, Komisje Wydziałowe. Parlament nadzoruje działalność wszystkich organizacji studenckich działających w Uniwersytecie. Ponadto, jest organizatorem licznych konferencji oraz projektów mających na celu szerzyć wśród studentów pożądane postawy, promując szeroko pojętą kulturę. Dzięki temu przyczynia się do integracji całej społeczności studenckiej.

Parlament ma możliwość współpracy z licznymi organizacjami na skalę zarówno regionalną jak i krajową. Jest członkiem Porozumienia Juwenaliowego, skupiającego śląskie uczelnie wyższe. Działa także w Forum Uczelni Ekonomicznych, ogólnopolskim zrzeszeniu przedstawicieli ekonomicznych szkół wyższych. Dzięki wieloletniej praktyce, profesjonalnemu zaangażowaniu i czynnej działalności na rzecz Uczelni, projekty Parlamentu cieszą się nie tylko poparciem władz Uniwersytetu, ale także olbrzymią popularnością wśród studentów.

Cele:

 • umiejętna obrona praw studentów
 • godna reprezentacja społeczności studenckiej wobec organów Uczelni
 • opieka nad studencką działalnością naukową i sportową
 • kierowanie się trzema podstawowymi dziedzinami: studenci, nauka, kultura
 • czynne udzielanie się w pracach organów Uczelni
 • poszerzanie wachlarza realizowanych konferencji i cykli spotkań  m.in. spotkania z Władzami Uczelni oraz ze starostami grup dziekańskich
 • sumienne prowadzenie działalności informacyjnej dla studentów
 • wykreowanie wizerunku Parlamentu w taki sposób, by wszyscy studenci Uniwersytetu Ekonomicznego mogli się z nim utożsamiać
 • inspirowanie studentów do udzielania się oraz ciągłe ulepszanie już istniejących projektów

Zadania

 • organizowanie pomocy studentom w wypełnianiu przez nich obowiązków studenckich,
 • wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia,
 • współdecydowanie w porozumieniu z Prorektorem ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą o rozdziale środków funduszu pomocy materialnej na poszczególne świadczenia dla studentów,
 • współdecydowanie w sprawach przyznawania stypendiów, nagród i zapomóg dla studentów oraz miejsc w domach studenckich,
 • współdecydowanie, w porozumieniu z właściwym Prorektorem ds. studenckich , o rozdziale środków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele studenckie,
 • wspieranie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowego,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do organów kolegialnych Uniwersytetu,
 • delegowanie przedstawicieli do organów wyborczych Uniwersytetu: uczelnianego kolegium elektorów oraz wydziałowych kolegiów elektorów, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie,
 • przedstawiciele Parlamentu Studenckiego biorą udział w pracach organów kolegialnych Uniwersytetu na zasadach określonych w Ustawie i Statucie oraz uczestniczą w pracach komisji powoływanych przez Rektora i Dziekanów,
 • Parlament Studencki opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu dotyczących spraw związanych z organizacją, programem i regulaminem studiów.
Posted in: