Rada mieszkańców DS

Rada Mieszkańców jest organem Samorządu Studenckiego, powołanym do organizowania życia studenckiego i kontroli przestrzegania postanowień regulaminu przez mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Rada Mieszkańców reprezentuje mieszkańców Domów Studenckich wobec Kierownika DS i władz Uniwersytetu we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców DS.

RM uprawniona jest do:

  • współdziałania z kierownikiem DS w sprawach dotyczących zakwaterowania,
  • egzekwowania przestrzegania postanowień regulaminu przez mieszkańców DS,
  • współdecydowania o korzystaniu z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych do użytku ogólnego.

RM zobowiązana jest do:

  • współdziałania z władzami Uniwersytetu i Kierownikiem DS w realizacji zadań wychowawczych i rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych mieszkańców DS,
  • organizowania pracy mieszkańców na rzecz DS i otoczenia obiektów,
  • dbania o poszanowanie mienia, utrzymanie porządku i czystości na terenie DS,
  • tworzenia na terenie DS, we współpracy z Kierownikiem DS, atmosfery i warunków do nauki i wypoczynku.

SKŁAD RADY MIESZKAŃCÓW W KADENCJI 2016/2017

  • Dawid Bluszcz – Pełnomocnik ds. Domów Studenckich Parlamentu Studenckiego
  • Paulina Rapacz
Posted in: