Odwołanie zajęć

Zgodnie zarządzeniem rektora 27/20 zdecydowano o wprowadzeniu działań profilaktycznych i zapobiegawczych do dnia 25.03.2020:

1. Zawiesza się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet.

2. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej.

3. Zaplanowane egzaminy dyplomowe obywają się bez zmian.

4. W przypadku zaliczeń i egzaminów poprawkowych zaplanowanych dla studentów i doktorantów w terminie 12 – 15 marca 2020 r. studentom i doktorantom przywraca się termin zaliczenia lub egzaminu do 30 czerwca 2020 r.

5. Uczestnikom studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet nowe daty odbywania zajęć zostaną przekazane w terminie późniejszym.

6. Wnioski, podania i odwołania składane do Rektora, Dziekana lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej należy kierować droga mailową odpowiednio na adresy właściwych biur lub dziekanatów. W przypadku konieczności przekazania oryginałów dokumentów obowiązuje korespondencja listowna.

Pod tym linkiem znajdziecie pełne Zarządzenie 27/20