Zajęcia zdalne / Mandatory classes

*ENG version below*

Drodzy Studenci! [PL]

przypominamy, że zgodnie z §15 punkt 2 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach student jest zobowiązany do udziału w ćwiczeniach, laboratoriach, lektoratach i seminariach dyplomowych, co w aktualnej sytuacji oznacza aktywne uczestnictwo w zdalnych formach prowadzenia ww. zajęć.

Jednocześnie informujemy, iż w celu stworzenia możliwości interaktywnego kontaktu od 30 marca 2020 r. nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne włączą do swoich zajęć przynajmniej jedną z poniższych form kontaktu:

1. Połączenie z grupą studentów/doktorantów w godzinach zajęć za pośrednictwem Google Meet, Google Hangout Chat lub alternatywnych platform np. Moodle, Microsoft Teams, Skype i innych. Na początek część zajęć zostanie przeznaczona na krótką formę spotkania online trwającego 15-20 min zawierającego wprowadzenie do poruszanej aktualnie problematyki i zagadnień. Możliwa będzie także rozmowa z nauczycielem i zadawanie pytań.

2. Udostępnianie filmików z informacjami dotyczącymi poszczególnych zajęć wraz z podkreśleniem w jakich godzinach nauczyciele będą dostępni na żywo w formie konsultacji online. Proszę o uważne śledzenie komunikatów od nauczycieli przekazywanych drogą mailową na adresy w domenie edu.uekat.pl, poprzez platformę do prowadzenia zajęć lub w formie informacji umieszczanej w wizytówce pracownika na stronie www Uczelni.

3. Zastosowanie innych form interaktywnej komunikacji ze studentami/doktorantami w zależności od specyfiki przedmiotu i dostępnych narzędzi informatycznych. Zalecane są rozwiązania, które sprawią, że realizowane będą efekty uczenia się przewidziane w sylabusie, z wykorzystaniem zasobów internetowych poprzez umieszczanie odnośników do ich zawartości na platformie.

W razie trudności zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Informatycznego, gdzie na bieżąco publikowane są instrukcje, wyjaśnienia błędów i problemów, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)
➡️ https://faq.ci.ue.katowice.pl/

 

[ENG]

Dear students,

to remind you, according to §15 point 2 of the Academic Regulations, the student is required to attend classes, laboratory classes, foreign language classes and diploma seminars which given the circumstances applies to online forms of conducting the above mentioned forms of studying.

In order to create the possibility of interactive contact starting from 30th March 2020, academic teachers will use at least one of the following forms of contact during their classes:

1. Connection with a group of students / PhD students during classes via Google Meet, Google Hangout Chat or alternative platforms such as Moodle, Microsoft Teams, Skype and others. To begin with, a brief online meeting of 15-20 minutes will introduce you to the the currently discussed issues. It will be also possible to talk to the teacher and ask questions.
2. Providing videos with information about each classes, including the hours during which teachers will be available online to make consultations. Please, carefully follow messages from teachers sent by e-mail to addresses in the edu.uekat.pl domain, via the platform for conducting classes or by information placed in the employee’s business card on the University’s website
3. The use of other forms of interactive communication with students/ PhD students depending on the specificity of the subject and available IT tools. Recommended are solutions that will ensure realization of the learning outcomes, specified in the syllabus, using online resources by placing links to their content on the platform.

 

In case of any difficulties, please visit the Information Center website, where instructions, explanations of errors and problems are published, as well as answers to frequently asked questions (FAQ).
➡️ https://faq.ci.ue.katowice.pl/