Zapomoga

Drodzy Studenci!

W dniu 18 kwietnia 2020 r. wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów.

 • W czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim.
 • Organem przyznającym zapomogę jest obecnie Rektor, natomiast w przypadku naszej
  uczelni ze względów organizacyjnych komisje stypendialne będą badały sytuację studenta/doktoranta i rekomendowały Panu Rektorowi czy przyznać zapomogę i w jakiej wysokości.
 • Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym – zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów.
 • W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 stosuje się analogiczne zasady przyznawania zapomóg, ale zapomoga przyznawana jest przez kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie.

Więcej informacji znajduję się tutaj

Wnioski należy składać do odpowiedniej osoby zajmującej się świadczeniami dla studentów danego kierunku (można sprawdzić pod „obsługa świadczeń dla studentów”). 

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was mogło znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej z powodu panującej pandemii i w związku z tym ubiega się o zapomogę z tego tytułu. Dla ułatwienia pracy Komisji Stypendialnej poniżej przedstawiamy Wam informację, co powinno znaleźć się we wniosku o zapomogę, aby uniknąć pojawienia się braków formalnych, co z kolei wpływa na czas trwania rozpatrywania wniosku. We wniosku o zapomogę powołując się na obecnie panującą pandemię powinny znaleźć się następujące udokumentowane informacje:

 1. Krótka informacja opisująca sytuację rodzinną i finansową studenta/studentki (informacje czy mieszka i utrzymuje się sam czy z rodzicami lub własną rodziną, czy rodzice również utracili źródło dochodu, czy student lub jego rodzina utracili zatrudnienie lub możliwość świadczenia pracy ze względu na stan epidemii).
 2. Wysokość miesięcznego dochodu netto (z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek o zapomogę) na 1 osobę w rodzinie. Uwzględnić należy również informację o otrzymywanych alimentach – jeżeli takie są pobierane.
 3. Wysokość utraconego dochodu, jeśli została utracona praca bądź obniżenie wysokości dochodu przez studenta/studentkę bądź jego/jej rodzica/rodziców (dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, może to być potwierdzenie przelewu wydrukowane z rachunku bankowego z ostatnim wynagrodzeniem lub z ostatnimi dwoma, trzema wynagrodzeniami w przypadku spadku jego wysokości, może to być tzw. „pasek” lub rachunek do umowy zlecenia).
 4. Informacja czy student/studentka otrzymuje stypendium, jeśli tak to podać wysokość.
 5. Dokument potwierdzający utratę dochodu lub możliwości jego uzyskania (np. umowa, z której wynika że student jest zatrudniony w systemie godzinowym w jednym z miejsc które obecnie są zamknięte, umowa z terminem zakończenia umowy, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, świadectwo pracy).
 6. Informacja w jakiej branży była wykonywana praca przez studenta/studentkę bądź jego/jej rodzica/rodziców. Nazwa podmiotu gospodarczego, w którym student/studentka pracował.
 7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/ własnej firmy przez studenta lub członka jego rodziny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który można pobrać ze strony CEIDG.

Wniosek wraz z dokumentami składa się w wersji elektronicznej jako skan/zdjęcie
oryginalnych dokumentów. Oryginały trzeba będzie dostarczyć po zakończeniu stanu epidemii.

Osoby, które nie otrzymywały z uczelni do tej pory żadnych świadczeń, powinny złożyć dokument z informacją o numerze rachunku bankowego.

W celu weryfikacji numeru rachunku prosimy dołączyć 1 stronę z legitymacji studenckiej oraz nagłówek wyciągu bankowego bez szczegółowych operacji, na której widnieje imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego.