Zarządzenie Rektora – e-learning do 08.06

[PL]

Zarządzenie Rektora UE w sprawie zawieszenia zajęć i zgromadzeń!

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 49/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego Zarządzenie nr 27/20 w sprawie podjęcia niezbędnych dzialan związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz Zarządzenie nr 29/20 w sprawie zakazu zgromadzeń liczących powyżej 10 osób na terenie uczelni:

➡️ do 8 czerwca 2020 roku, zawiesza się wykłady, zajęcia oraz egzaminy dyplomowe dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Jednocześnie kontynuuje się prowadzenie zajęć i konsultacji w formie e-learningu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej

➡️ do 30 kwietnia 2020 roku, zakazuje się zgromadzeń powyżej 10 osób oraz ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi na terenie Uniwersytetu

Zarządzenie Rektora nr 49/20 

[ENG]
The ordinance of the Rector of the University of Economics in Katowice regarding
suspension of classes and assemblies!

By virtue of the Rector’s Regulation No. 49/20 of April 9, 2020:
➡️ until June 8, 2020, lectures, classes and diploma exams for students, doctoral
students and post-graduate students are suspended. At the same time, classes and
consultations in the form of e-learning are continued using IT tools for remote
communication
➡️ until April 30, 2020, it is forbidden to gather more than 10 people and the obligation
to perform work by employees who are not academic teachers at the University is
limited
Rector’s Ordinance No. 49/20 ⤵️
https://bip.ue.katowice.pl/…/user_…/Zarzadzenie_Nr_49-20.pdf