Praktyki

Zasady odbywania praktyk


Kto i kiedy musi odbyć praktykę obowiązkowa?

Studenci stacjonarnych studiów licencjackich, którzy rozpoczęli seminarium dot. przygotowania pracy dyplomowej (IV semestr) są zobowiązani do odbycia praktyki w jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych lub instytucjach społecznych (non-profit).

Ile trwa praktyka?

Praktyka trwa nie krócej niż cztery tygodnie (chyba, że standard kształcenia przewiduje dla danego kierunku dłuższy czas praktyki).

Ważne informacje

 • Studenci studiów magisterskich mogą odbyć praktykę dodatkową.
 • Na wniosek studenta poparty przez promotora pracy dyplomowej dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej w innym terminie.
 • Student może odbywać praktykę zawodową w kilku firmach.
 • Aby odbyć praktykę student musi posiadać ubezpieczenie NNW.
 • Podstawą podjęcia praktyki jest umowa zawierana pomiędzy Uczelnią i zakładem pracy. Umowy przygotowuje i zawiera z ramienia Uczelni Akademickie Centrum Karier.
 • Załącznikiem do umowy jest plan praktyki podpisany przez promotora pracy dyplomowej.
 • Po zakończeniu praktyki promotor ocenia realizację planu praktyki przez studenta i w przypadku oceny pozytywnej zalicza praktykę. W przypadku odmowy zaliczenia praktyki student zobowiązanych jest do odbycia następnej praktyki.
 • Praktyki w trakcie roku akademickiego nie mogą kolidować z zajęciami na uczelni.
 • Załącznikiem do umowy zawieranej w trakcie trwania roku akademickiego jest harmonogram praktyk.
 • Na wniosek studenta poparty przez promotora pracy dyplomowej dziekan może uznać za zrealizowanie praktyki:
  • odbycie praktyki zagranicznej organizowanej przez Uczelnię, pod warunkiem, że trwała nie krócej niż 1 miesiąc,
  • zatrudnienie na podstawie umowy przez przynajmniej 3 miesiące,
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez przynajmniej 6 miesięcy.

Praktyki dodatkowe/wcześniejsze


O wcześniejsze lub dodatkowe odbycie praktyki zawodowej może ubiegać się student, który:

 • ukończył co najmniej pierwszy rok studiów,
 • zaliczył poprzednią sesję egzaminacyjną,
 • osiąga dobre wyniki w nauce,
 • ma opracowany program praktyki w danym przedsiębiorstwie/ instytucji.

Zgodę na odbycie dodatkowej praktyki wydaje dziekan na wniosek studenta.

Procedura odbywania praktyk


PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE W WAKACJE (W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA)


Niezbędne dokumenty

 • Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w wakacje
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW
 • Plan praktyki podpisany przez promotora

Procedura

 • Znajdź firmę, w której chcesz odbyć praktykę. Możesz skorzystać z ofert firm, które rekrutują na praktyki przez cały rok akademicki, z ofert, które są dodawane na bieżąco na stronie ACK, a także samemu znaleźć firmę, która przyjmie Cię na praktyki.
 • Pobierz odpowiednie podanie o odbycie praktyki, wypełnij, wydrukuj i podpisz.
 • Podanie, Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW oraz Plan praktyki podpisany przez promotora przynieś do ACK. Zaświadczenie o ubezpieczeniu możesz pobrać ze swojego dziekanatu, jeśli wykupiłeś ubezpieczenie zbiorowe na UE. Jeśli nie, to musisz przedłożyć inną polisę ubezpieczeniową / kartę ubezpieczeniową do wglądu wraz z kserokopią.
 • W ACK otrzymasz „Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych” w dwóch egzemplarzach. Czas oczekiwania na Porozumienie jest zmienny i zależy od liczby złożonych podań (Porozumienie nie jest wydawane na miejscu).
 • W otrzymanym Porozumieniu musisz uzupełnić:
  • Cel praktyki, np. tytuł pracy dyplomowej
  • Nazwisko opiekuna (promotora) i numer telefonu (może być nr telefonu do Katedry).
 • Porozumienie w dwóch egzemplarzach dostarcz do firmy, w której będziesz odbywać praktykę i poproś, by jej przedstawiciel wypełnił niniejszy dokument.
 • Podpisany przez firmę jeden egzemplarz porozumienia zwróć do ACK.

Po zakończeniu praktyki

 • Poproś firmę o wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki (najlepiej w dwóch egzemplarzach, by jeden został dla Ciebie). Wzór zaświadczenia jest ustalany każdorazowo przez Firmę. Elementy, które muszą się znaleźć w takim zaświadczeniu, to:
  • dane teleadresowe firmy,
  • miejsce i data wystawienia,
  • imię i nazwisko praktykanta,
  • termin odbywania praktyki,
  • zakres obowiązków,
  • pieczątka i podpis przedstawiciela firmy (osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia).
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki przedłóż w ACK (oryginał + 2 kserokopie).
 • W ACK zostanie oryginał niniejszego zaświadczenia, natomiast kserokopie zostaną potwierdzone ze zgodnością z oryginałem.
 • Jedną kserokopię zaświadczenia przedłóż promotorowi, który dokona wpisu.

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO (W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 CZERWCA)


Niezbędne dokumenty

 • Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w trakcie roku akademickiego
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW
 • Plan praktyki podpisany przez promotora
 • Harmonogram praktyk

Procedura

 • Znajdź firmę, w której chcesz odbyć praktykę. Możesz skorzystać z ofert firm, które rekrutują na praktyki przez cały rok akademicki, z ofert, które są dodawane na bieżąco na stronie ACK, a także samemu znaleźć firmę, która przyjmie Cię na praktyki.
 • Pobierz odpowiednie podanie o odbycie praktyki, wypełnij, wydrukuj i podpisz.
 • Podanie, Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW, Plan praktyki podpisany przez promotora oraz Harmonogram praktyk złóż w dziekanacie w celu uzyskania zgody prodziekana na odbycie dodatkowej praktyki. Zaświadczenie o ubezpieczeniu możesz pobrać ze swojego dziekanatu, jeśli wykupiłeś ubezpieczenie zbiorowe na UE. Jeśli nie, to musisz przedłożyć inną polisę ubezpieczeniową / kartę ubezpieczeniową do wglądu wraz z kserokopią. Harmonogram jest wykazem dni oraz godzin, w jakich będziesz odbywać praktykę. Harmonogram powinien być ustalony z firmą, o czym świadczyć ma znajdujący się na nim podpis i pieczęć przedstawiciela firmy (lub osoby do tego upoważnionej).
 • Po uzyskaniu zgody prodziekana dostarcz wszystkie dokumenty do ACK.
 • W ACK otrzymasz „Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych” w dwóch egzemplarzach. Czas oczekiwania na Porozumienie jest zmienny i zależy od liczby złożonych podań (Porozumienie nie jest wydawane na miejscu).
 • W otrzymanym Porozumieniu musisz uzupełnić:
  • Cel praktyki, np. tytuł pracy dyplomowej
  • Nazwisko opiekuna (promotora) i numer telefonu (może być nr telefonu do Katedry).
 • Porozumienie w dwóch egzemplarzach dostarcz do firmy, w której będziesz odbywać praktykę i poproś, by jej przedstawiciel wypełnił niniejszy dokument.
 • Podpisany przez firmę jeden egzemplarz porozumienia zwróć do ACK.

Po zakończeniu praktyki

 • Poproś firmę o wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki (najlepiej w dwóch egzemplarzach, by jeden został dla Ciebie). Wzór zaświadczenia jest ustalany każdorazowo przez Firmę. Elementy, które muszą się znaleźć w takim zaświadczeniu, to:
  • dane teleadresowe firmy,
  • miejsce i data wystawienia,
  • imię i nazwisko praktykanta,
  • termin odbywania praktyki,
  • zakres obowiązków,
  • pieczątka i podpis przedstawiciela firmy (osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia).
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki przedłóż w ACK (oryginał + 2 kserokopie).
 • W ACK zostanie oryginał niniejszego zaświadczenia, natomiast kserokopie zostaną potwierdzone ze zgodnością z oryginałem.
 • Jedną kserokopię zaświadczenia przedłóż promotorowi, który dokona wpisu.

PRAKTYKI DODATKOWE W WAKACJE (W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA) PRAKTYKI DODATKOWE W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO (W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 CZERWCA)


Niezbędne dokumenty

 • Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w trakcie roku akademickiego
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW
 • Plan praktyki podpisany przez promotora
 • Harmonogram praktyk

Procedura

 • Znajdź firmę, w której chcesz odbyć praktykę. Możesz skorzystać z ofert firm, które rekrutują na praktyki przez cały rok akademicki, z ofert, które są dodawane na bieżąco na stronie ACK, a także samemu znaleźć firmę, która przyjmie Cię na praktyki.
 • Pobierz odpowiednie podanie o odbycie praktyki, wypełnij, wydrukuj i podpisz.
 • Podanie, Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW oraz Harmonogram praktyk złóż w dziekanacie w celu uzyskania zgody prodziekana na odbycie dodatkowej praktyki. Zaświadczenie o ubezpieczeniu możesz pobrać ze swojego dziekanatu, jeśli wykupiłeś ubezpieczenie zbiorowe na UE. Jeśli nie, to musisz przedłożyć inną polisę ubezpieczeniową / kartę ubezpieczeniową do wglądu wraz z kserokopią. Harmonogram jest wykazem dni oraz godzin, w jakich będziesz odbywać praktykę. Harmonogram powinien być ustalony z firmą, o czym świadczyć ma znajdujący się na nim podpis i pieczęć przedstawiciela firmy (lub osoby do tego upoważnionej).
 • Po uzyskaniu zgody prodziekana dostarcz wszystkie dokumenty do ACK.
 • W ACK otrzymasz „Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych” w dwóch egzemplarzach. Czas oczekiwania na Porozumienie jest zmienny i zależy od liczby złożonych podań (Porozumienie nie jest wydawane na miejscu).
 • Porozumienie w dwóch egzemplarzach dostarcz do firmy, w której będziesz odbywać praktykę i poproś, by jej przedstawiciel wypełnił niniejszy dokument.
 • Podpisany przez firmę jeden egzemplarz porozumienia zwróć do ACK.

Po zakończeniu praktyki

 • Poproś firmę o wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki (najlepiej w dwóch egzemplarzach, by jeden został dla Ciebie). Wzór zaświadczenia jest ustalany każdorazowo przez Firmę. Elementy, które muszą się znaleźć w takim zaświadczeniu, to:
  • dane teleadresowe firmy,
  • miejsce i data wystawienia,
  • imię i nazwisko praktykanta,
  • termin odbywania praktyki,
  • zakres obowiązków,
  • pieczątka i podpis przedstawiciela firmy (osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia).
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki przedłóż w ACK (oryginał + 2 kserokopie).
 • W ACK zostanie oryginał niniejszego zaświadczenia, natomiast kserokopie zostaną potwierdzone ze zgodnością z oryginałem.

PROCEDURA ZALICZENIA PRAKTYKI DODATKOWEJ JAKO PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ


 • Napisz podanie do prodziekana z prośbą o zaliczenie odbytej praktyki dodatkowej jako praktyki obowiązkowej. Do podania dołącz oryginał zaświadczenia o odbyciu praktyki wystawiony przez firmę, w której odbywałeś praktykę.
 • Podanie i zaświadczenie najpierw przedstaw promotorowi, by pisemnie poparł Twoją prośbę.
 • Dokumenty złóż w swoim dziekanacie.
 • Jeśli otrzymasz zgodę Prodziekana, dostarcz ww. dokumenty do ACK (oryginały + 2 kserokopie). W ACK zostaną oryginały dokumentów, kserokopie zostaną potwierdzone ze zgodnością z oryginałem.
 • Jedną kserokopie dokumentów przedłóż promotorowi, który dokona wpisu – zaliczenia praktyki dodatkowej jako praktyki obowiązkowej.

PROCEDURA ZALICZENIA PRACY JAKO PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ


 • Napisz podanie do prodziekana z prośbą o zaliczenie pracy jako praktyki obowiązkowej. Do podania dołącz oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu wystawiony przez firmę, w której pracujesz.
 • Podanie i zaświadczenie najpierw przedstaw promotorowi, by pisemnie poparł Twoją prośbę.
 • Dokumenty złóż w swoim dziekanacie.
 • Jeśli otrzymasz zgodę Prodziekana, dostarcz ww. dokumenty do ACK (oryginały + 2 kserokopie). W ACK zostaną oryginały dokumentów, kserokopie zostaną potwierdzone ze zgodnością z oryginałem.
 • Jedną kserokopie dokumentów przedłóż promotorowi, który dokona wpisu – zaliczenia pracy jako praktyki obowiązkowej.

PROCEDURA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ JAKO PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ


 • Napisz podanie do prodziekana z prośbą o zaliczenie odbytej praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej. Do podania dołącz oryginał zaświadczenia o odbyciu praktyki wystawiony przez firmę, w której odbywałeś praktykę.
 • Podanie i zaświadczenie najpierw przedstaw Promotorowi, by pisemnie poparł Twoją prośbę.
 • Dokumenty złóż w swoim dziekanacie.
 • Jeśli otrzymasz zgodę Prodziekana, dostarcz ww. dokumenty do ACK (oryginały + 2 kserokopie). W ACK zostaną oryginały dokumentów, kserokopie zostaną potwierdzone ze zgodnością z oryginałem.
 • Jedną kserokopię dokumentów zanieś promotorowi, który dokona wpisu – zaliczenia praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej.

Niezbędne dokumenty i wzory pism


Regulamin Krajowych Studenckich Praktyk


Wydział Ekonomii

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w wakacje

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w roku akademickim (studia stacjonarne)

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w roku akademickim (studia niestacjonarne

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w wakacje

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w roku akademickim (studia stacjonarne)

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w roku akademickim (studia niestacjonarne)

Podanie o zaliczenie pracy jako praktyki obowiązkowej (studia stacjonarne)

Podanie o zaliczenie pracy jako praktyki obowiązkowej (studia niestacjonarne)

Podanie o zaliczenie pracy jako praktyki obowiązkowej (studia niestacjonarne)

Podanie o zaliczenie praktyki dodatkowej jako praktyki obowiązkowej (studia stacjonarne)

Podanie o zaliczenie praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej (studia stacjonarne)

Podanie o zaliczenie praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej (studia niestacjonarne)


Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w wakacje

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w roku akademickim (studia pierwszego stopnia)

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w roku akademickim (studia drugiego stopnia)

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w wakacje

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w roku akademickim (studia pierwszego stopnia)

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w roku akademickim (studia drugiego stopnia)

Podanie o zaliczenie pracy jako praktyki obowiązkowej (studia pierwszego stopnia)

Podanie o zaliczenie pracy jako praktyki obowiązkowej (studia drugiego stopnia)

Podanie o zaliczenie praktyki dodatkowej jako praktyki obowiązkowej (studia pierwszego stopnia)

Podanie o zaliczenie praktyki dodatkowej jako praktyki obowiązkowej (studia drugiego stopnia)

Podanie o zaliczenie praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej (studia pierwszego stopnia)

Podanie o zaliczenie praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej (studia drugiego stopnia)


Wydział Informatyki i Komunikacji

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w wakacje

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w roku akademickim

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w wakacje

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w roku akademickim

Podanie o zaliczenie pracy jako praktyki obowiązkowej

Podanie o zaliczenie praktyki dodatkowej jako praktyki obowiązkowej

Podanie o zaliczenie praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej


Wydział Zarządzania

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w wakacje

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w roku akademickim (studia stacjonarne)

Podanie o odbycie praktyki obowiązkowej w roku akademickim (studia niestacjonarne)

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w wakacje

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w roku akademickim (studia stacjonarne)

Podanie o odbycie praktyki dodatkowej w roku akademickim (studia niestacjonarne)

Podanie o zaliczenie pracy jako praktyki obowiązkowej (studia stacjonarne)

Podanie o zaliczenie pracy jako praktyki obowiązkowej (studia niestacjonarne)

Podanie o zaliczenie praktyki dodatkowej jako praktyki obowiązkowej (studia stacjonarne)

Podanie o zaliczenie praktyki dodatkowej jako praktyki obowiązkowej (studia niestacjonarne)

Podanie o zaliczenie praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej (studia stacjonarne)

Podanie o zaliczenie praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej (studia niestacjonarne)

 

Posted in: