Transekonomik

„Transekonomik” jest to program semestralnej wymiany studenckiej między pięcioma Uczelniami Ekonomicznymi w Polsce. Studenci spędzają w trakcie wymiany jeden semestr studiów na Uczelni Partnerskiej. Program realizowany jest w oparciu o indywidualną ścieżkę studiów. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS, obowiązkowa jest realizacja przedmiotów zgodnych ze standardami kształcenia w uczelni macierzystej.

Wybór uczelni:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Warunki uczestnictwa
W programie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Studenci studiów pierwszego stopnia:
-nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów.
-w rekrutacji nie mogą brać udziału studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia.
Studenci studiów drugiego stopnia:
-nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów.

Terminy
Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku w miesiącach: grudzień – na semestr letni i maj – na semestr zimowy.

Opłaty
-Dla studentów studiów stacjonarnych studia są bezpłatne, studenci studiów niestacjonarnych pokrywają opłaty na uczelni macierzystej.
-Uczelnia przyjmująca nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z laboratoriów oraz bibliotek.

Zakwaterowanie
-Uczelnia przyjmująca zapewnia studentom uczelni partnerskiej możliwość korzystania z zakwaterowania w domu akademickim. Opłaty związane z zakwaterowaniem oraz koszty utrzymania pokrywa student.

Stypednia
-Studenci uczestniczący w wymianie nie tracą prawa do otrzymywania przyznanych im stypendiów, ani do ubiegania się o nie na własnej uczelni macierzystej.

Najważniejsze informacje dla przyjezdnych:
1. Student przyjeżdżający pozostaje studentem uczelni macierzystej oraz ma obowiązek posługiwania się legitymacją wydaną przez swoją Uczelnię.
2. Studenta przyjeżdżającego obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
3. Każdy student, który odbywać będzie wymianę na naszej Uczelni może liczyć na opiekę i pomoc koleżeńską ze strony Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub jesteś zainteresowany programem skontaktuj się z koordynatorem, który chętnie odpowie.


Koordynator z ramienia Parlamentu Studenckiego:

Daria Karulak

adres e-mail: daria.karulak@ps.uekat.pl

 

 

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

PARLAMENT STUDENCKI

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16